Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Radzanów

Urząd Gminy Radzanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://ugradzanow.bip.org.plhttps://www.radzanow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-09-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak specjalnych skrótów klawiszowych
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów Word bez właściwie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były zgodnie z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audideskrypcji, itp.

Żądanie musi zawierać (wniosek do pobrania poniżej):

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrywanie skarg i wniosków :

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Leśnowolsska
 • E-mail: sekretarz@radzanow.pl
 • Telefon: 48 613 63 62 wew.21

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Radzanów
 • Adres: Radzanów 92A
  26-807 Radzanów
 • E-mail: gmina@radzanow.pl
 • Telefon: 48 613 63 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna