Uczniowie mogą korzystać z różnych form wsparcia, między innymi ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Stypendium otrzymać można na podstawie:

– spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym,

– występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Ta trudna sytuacja może oznaczać na przykład:

  • Bezrobocie – dotyczące osób, na których ciąży wobec ucznia ustawowy obowiązek alimentacyjny (a więc głównie rodziców, względnie jego innych opiekunów prawnych),
  • Niepełnosprawność – dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego najbliższej rodziny, jego rodzeństwa lub rodziców,
  • Ciężka albo długotrwała choroba,
  • Wielodzietność,
  • Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • Alkoholizm lub narkomania – dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie,
  • Niepełna rodzina – gdy uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, z uwagi na przykład na śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji,
  • Wystąpienie zdarzenia losowego, które powoduje względnie trwałe skutki (na przykład powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca w podstawy bytu rodziny)

Jakie jest kryterium dochodowe

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski składamy do 15 września

Kto może złożyć podanie

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. 

UWAGA!

Uczniowie pełnoletni składają wnioski o stypendium osobiście.

Dla pełnoletniego ucznia wniosek może złożyć rodzic tylko w przypadku otrzymania pisemnego upoważnienia od uprawnionego ucznia.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania – Urząd Gminy w Radzanowie,

Załączniki do wniosku

1.  nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

2.  zaświadczenie lub decyzja GOPS o przyznanych świadczeniach rodzinnych,

3.  zaświadczenie o zarobkach netto za sierpień 2020 r. (dotyczy osób    

     zatrudnionych),

4.  zaświadczenie z Biura Pracy (dotyczy osób bezrobotnych),

5.  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za sierpień 2020 r.    

     (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) lub oświadczenie   

     przedsiębiorcy,

6.  udokumentowane alimenty pobierane lub wypłacane,

7.  zaświadczenie ze szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).

W przypadku braku zaświadczenia o uzyskanych dochodach, dopuszcza się składanie oświadczeń (zgodnie z regulaminem pomocy materialnej).

Wniosek do pobrania: