Uczniowie mogą korzystać z różnych form wsparcia, między innymi ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Stypendium otrzymać można na podstawie:

– spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym,

– występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Ta trudna sytuacja może oznaczać na przykład:

  • Bezrobocie – dotyczące osób, na których ciąży wobec ucznia ustawowy obowiązek alimentacyjny (a więc głównie rodziców, względnie jego innych opiekunów prawnych),
  • Niepełnosprawność – dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego najbliższej rodziny, jego rodzeństwa lub rodziców,
  • Ciężka albo długotrwała choroba,
  • Wielodzietność,
  • Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • Alkoholizm lub narkomania – dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie,
  • Niepełna rodzina – gdy uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, z uwagi na przykład na śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji,
  • Wystąpienie zdarzenia losowego, które powoduje względnie trwałe skutki (na przykład powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca w podstawy bytu rodziny)

Jakie jest kryterium dochodowe

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski składamy do 15 września

Kto może złożyć podanie

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. 

UWAGA!

Uczniowie pełnoletni składają wnioski o stypendium osobiście.

Dla pełnoletniego ucznia wniosek może złożyć rodzic tylko w przypadku otrzymania pisemnego upoważnienia od uprawnionego ucznia.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania – Urząd Gminy w Radzanowie,

Załączniki do wniosku

1.  nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

2.  zaświadczenie lub decyzja GOPS o przyznanych świadczeniach rodzinnych,

3.  zaświadczenie o zarobkach netto za sierpień 2021 r. (dotyczy osób   zatrudnionych),

4.  zaświadczenie z Biura Pracy (dotyczy osób bezrobotnych),

5.  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za sierpień 2021 r. (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) lub oświadczenie  przedsiębiorcy,

6.  udokumentowane alimenty pobierane lub wypłacane,

7.  zaświadczenie ze szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych),

8.  decyzja przyznająca lub odcinek pobieranej emerytury/renty za sierpień 2021 r.

W przypadku braku zaświadczenia o uzyskanych dochodach, dopuszcza się składanie oświadczeń (zgodnie z regulaminem pomocy materialnej).

Wniosek do pobrania: