Koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest

Izabela Wójcikowska

tel. 48 613 63 62 wew. 236,
e-mail: gmina@radzanow.pl


Dostępność architektoniczna

  • Sposób dojazdu

Do budynku Urzędu Gminy nie ma możliwości dojazdu komunikacją publiczną. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się Radzanowie w odległości ok 800 m od Urzędu Gminy (obok Ośrodka Zdrowia). Kierunek drogi do Urzędu Gminy oznakowany jest znakiem informacyjnym „Urząd Gminy. Dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, w tym w szczególności na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach,  niewidomych lub słabowidzących na trasie występują liczne przeszkody architektoniczne m.in. wysokie krawężniki, brak poręczy, konieczność przejścia na drugą stronę jezdni.
Do Urzędu Gminy dogodny jest dojazd samochodem – przed budynkiem znajduje się duży parking na około 50 samochodów –  utwardzony, posiadający trzy wjazdy. W trakcie realizacji jest wyznaczenie miejsca postojowego dla pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. Obecnie przyjęta jest zasada, że miejsca usytuowane najbliżej wejścia pozostawiane są dla interesanta.  

  • Budynek

Urząd Gminy mieści się w jednym budynku pod adresem, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów.
W budynku tym znajdują się również inne instytucje tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Urzędu Poczty Polskiej, Gminna Biblioteka oraz Posterunek Policji. Wejście do Urzędu Gminy znajduje się od strony parkingu i jest dobrze widoczne z zewnątrz.

Pomieszczenia Urzędu znajdują się na parterze i pierwszym piętrze.

  • Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek Urzędu Gminy posiada jedno wejście główne od strony południowej, do którego prowadzą wyłącznie schody. Budynek nie posiada podjazdu, windy, ani platform wspomagających przemieszczanie się osób z ograniczeniami ruchowymi w budynku. Na ten moment w Urzędzie Gminy brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Po lewej stronie przy wejściu (obok schodów prowadzących do budynku) zamontowano i oznakowano dzwonek dla osób ze szczególnymi potrzebami. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, wyznaczony pracownik niezwłocznie udaje się do osoby ze szczególnymi potrzebami i przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia tematyki załatwianej sprawy. Wyznaczony pracownik udziela pomocy w załatwieniu przedmiotowej sprawy w urzędzie.

  • Komunikacja

Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skontaktować się z Urzędem Gminy telefonicznie pod numerem 48 613 63 62 wew. 236 lub elektronicznie email: gmina@radzanow.pl.

Za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  Urząd Gminy w Radzanowie odpowiada koordynator ds. dostępności Pani Izabela Wójcikowska tel 48 613 63 62 wew. 236.

Wszyscy pracownicy Urzędu są zobowiązani do udzielenia niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami zgłaszającym się do Urzędu.Realizacja ustawy o języku migowym w Urzędzie Gminy w Radzanowie

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2) kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – gmina@radzanow.pl

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

  • tłumacza PJM (polski język migowy),
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy),
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Gotowy formularz, wniosek do pobrania w załączniku.

Usługa skorzystania z tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573). Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę MazowieckiegoDeklaracja dostępności strony internetowej Gminy Radzanów