Elektroniczna Skrzynka Podawcza   

 

Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Radzanów  – umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 

Skrzynka na platformie E-PUAP:    crodc10246/SkrytkaESP

Stosownie do art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione – de lege lata – Centra Certyfikacyjnyjne. W związku z tym – in officio – dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną bez odpowiedzi.