URZĄD STANU CYWILNEGO

Zgłoś urodzenie dziecka

Weź ślub cywilny

Weź ślub wyznaniowy

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem

Zgłoś zgon

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

Uzyskaj dowód osobisty

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Zdjęcie do dowodu lub paszportu

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego/ unieważnij dowód

Obowiązek meldunkowy

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Wymelduj się z pobytu stałego

Wymelduj się z pobytu czasowego

Zamelduj się na pobyt stały dla cudzoziemców

Zamelduj się na pobyt czasowy dla cudzoziemców