W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze :  33 9117 0000 0300 4532 2000 0360.
 

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów  

od 1 kwietnia 2021 r.   –  31 grudnia 2021r.