W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze :  33 9117 0000 0300 4532 2000 0360:   

do 15 marca danego roku za I kwartał;

do 15 maja danego roku za II kwartał;

do 15 września danego roku za III kwartał; 

 do 15 listopada danego roku za IV kwartał

Ryczałtową opłatę roczną  do 15 września  danego roku sołtysowi  lub przelewem.

do pobrania :

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Radzanów  

od 1 kwietnia 2024 r.   –  31 marca 2025 r.