PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, przebywający na terenie naszej gminy, którzy przekroczyli granice Polski po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą uzyskać nr PESEL.

Wniosek o nadanie nr PESEL składa się osobiście w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

W celu złożenia wniosku osoba zainteresowana, winna posiadać:

–  aktualną fotografię (jak do paszportu),

–  dokument podróży (tj. paszport), Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia dokument potwierdzający urodzenie.

Od osoby, której wniosek dotyczy pobiera się odciski palców.  

Przy procedurze nadania nr PESEL jest możliwość uzyskania Profilu Zaufanego.  W tym celu wnioskodawca winien posiadać Polską kartę SIM, oraz aktualny adres e-mail.

Więcej informacji w języku ukraińskim znajduje się tutaj oraz tutaj.

Більше інформації тут і тут.