Dla sprawności i zdolności

Projekt „Dla sprawności i zdolności” realizowany jest  w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Radzanów w okresie 17.09.2012 – 28.06.2013 r. Rekrutacja uczestników projektu oparta była na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, która pozwoliła wyłonić dzieci z dysfunkcjami i dzieci szczególnie zdolne. W zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne biorą udział ci uczniowie, u których zdiagnozowano deficyty edukacyjne. Dzieci te potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia mechanizmów pozwalających zindywidualizować proces nauczania.
Celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej dla każdego dziecka realizującego I etap edukacyjny w szkołach podstawowych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Wśród  celów projektu znajduje się również zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania. W ramach pomocy skierowanej do wszystkich dzieci zostaną zorganizowane warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie, unikania przemocy. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia z logopedą dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.
W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Dla nich prowadzone są dodatkowe zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczno-ruchowe, teatralne, z języka angielskiego.
Pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pozwoliło także na zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych. Każda ze szkół podstawowych na terenie gminy zakupiła odpowiednie plansze i tablice edukacyjne, gry dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie i inne wyposażenie niezbędne  do realizacji zakresu prowadzonej pomocy i aktywizujących metod nauczania.
Wartość projektu stanowi kwotę 98.960 złotych, z tego 13.900 złotych zostało przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. Projekt jest kluczowym elementem polityki oświatowej i służy wsparciu działań szkoły na ważnym, pierwszym etapie edukacyjnym projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych stanowi o nowej jakości procesu kształcenia i wychowania w szkołach podstawowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz