Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2017 rok.

Wójt Gminy informuje, że w dniu 27 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie ugradzanow.bip.org.pl został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych. Oferty przyjmowane będą w sekretariacie (pok. nr 17) do godz. 8.00 do dnia 19 kwietnia br.

WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych 2017 rok

  W dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 27 marca 2017 r.  Zgodnie  z  ogłoszeniem  termin  na  składanie  ofert  wyznaczono  do  dnia       19 kwietnia 2017 r.  Do Urzędu wpłynęło w terminie: 1 oferta.

WIĘCEJ