Unknown

Gmina Radzanów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”.
W ramach zadań projektowych w trzech szkołach podstawowych na terenienie gminy Radzanów odbywają się zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.  Zajęcia dodatkowe finansowane ze środków UE są prowadzone w podziale na trzy grupy tj. koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno–przyrodniczych i języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. Zorganizowano bardzo innowacyjne zajęcia z robotyki. W każdej ze szkół w ramach pojektu dostępni są pedagog i logopeda, którzy systematycznie pracują z uczniami potrzebującymi wsparcia.
Na potrzeby realizacji projektu zakupionych zostało 54 szt. laptopów, po 18 dla każdej szkoły,  48 zestawów robotów do prowadzenia zajęć z robotyki , po 16 zestawów dla każdej szkoły, a także 9 szt. monitorów interaktywnych, 6 szt. projektorów, 17 zestawów nagłośnienia pracowni szkolnych, 2 szt. kserokopiarek oraz jeden wizualizer. Pracownie matematyczne, językowe i nauk przyrodniczych zostały doposażone w nowoczesne i funkcjonalne pomoce dydaktyczne.  Projekt realizowany jest wokresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wartość projektu ogółem: 1 419 470,40 zł

Dofinansowanie projektu:  1 291 370,40 zł