Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie 

zoz po remoncie 1
zoz po remoncie 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie to placówka, dla której zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług jest priorytetem. Dobra jakość podwyższa efekty leczenia, zapewnia zaufanie i bezpieczeństwo pacjentów.

Mając na uwadze dobro naszych pacjentów SP ZOZ w Radzanowie przystąpił do realizacji projektu: Modernizacja budynku SP ZOZ w Radzanowie i zakup wyposażeniadofinansowanego  w 70% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z  EFRR.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości usług medycznych oraz dostosowanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dysponouje nowym sprzętem medycznym tj: 

– aparat ciśnieniowy holter; 

– lampa bezcieniowa jezdna, 

– pulsoksymetr, 

– otoskop, 

– ssak elektryczny, 

– inhalator tłokowy,

– butla tlenowa 3 l z reduktorem, 

– 2 ławki plastykowe 3-os. i 2-os., 

– parawan 1-skrzydłowy składany,

W ramach podniesienia jakości świadczenia usług stomatologicznych zakupiono nowy unit stomatologiczny z wyposażeniem.

Drugim bardzo ważnym elementem jest modernizacja budynku i adaptacja pomieszczeń na pierwszym piętrze dla potrzeb świadczenia usług medycznych. Zlokalizowane zostaną tam: 

– punkt szczepień i poradnię „D” dla dzieci;

– gabinet położnej środowiskowej,

– punk pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

Stanie się to możliwe dzięki temu, że zamontowana została winda, która umożliwi osobom mającym trudności w poruszaniu się o własnych siłach łatwy dostęp do tych gabinetów.

Inwestycja w Bukównie 

chodnik i plac Bukowno

Mimo kryzysu metodą małych kroków przybywa zadań i poprawia się poziom infrastruktury na terenie gminy. W bieżącym roku zrealizowaliśmy  zadanie „Perzebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno”. Niewielkie place zlokalizowane są przy szkole podstawowej i przy kościele przy drodze powiatowej. Realizacja zadania zakończyła się w sierpniu 2013 r. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w marcu. Koszt zadania po przetargu wynosi 467 tys. złotych Środki na finansowanie inwestycji w wysokości do 75% netto zostały pozyskane z PROW Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. 

  Modernizacja dróg w 2012 roku 

droga kepina

Gmina Radzanów w 2012 r. realizowała następujące inwestycje drogowe:
Odbudowa drogi gminnej zniszczonej przez powódź w 2010 r. .na odcinku Czarnocin – Śliwiny  o długości 2275 mb. W ramach prowadzonych prac położono nową nawierzchnię asfaltową. Realizację zadania zakończono w lipcu br. Wartość całej inwestycji wyniosła 291.000 zł z czego środki w wysokości 280.000 zł gmina pozyskała z rezerwy celowej budżetu państwa

W październiku zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów  w kierunku Podgórze na odcinku 500 mb .Wartość całej inwestycji wyniosła 93.665 zł –     środki w wysokości 40.000 zł gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej.  Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Spółka z Gielniowa. 

Również w październiku zakończył się również remont drogi  gminnej w miejscowości Zacharzów- Kępina na odcinku 2570 mb . Prace remontowe zostały wykonane przez firmę TRANSMAR Marek Sasin z Radomia. Wartość zadania to 283.133 zł . Z czego 220.000 zł to dotacja pozyskana z rezerwy celowej budżetu państwa przekazana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku.

Placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Radzanowie 

plac rekereacyjno wypocz Radz

W lipcu 2012 roku zakończyła się budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Radzanowie . Koszt całej inwestycji wynosił 143.000 złotych, z czego środki w wysokości 75% netto Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” w Białobrzegach

Nowa droga Czarnocin – Śliwiny
W październiku  2011 r. zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarnocin w kierunku Śliwin. Prace budowlane wygrała firma „ZYKO-DRÓG” Sp. z o. o. 26-600, Długość nowego odcinka wynosi 610 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Wartość zadania – 120.963, 61 zł.. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 54.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – dotacja pochodząca ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.Nowa sala gimnastyczna przy PSP w Bukównie  

budynek psp Bukowno

  Strażnica OSP w Czarnocinie 

straznica OSP czarnocin

  Budowa wodociągu w Młodyniach Dolnych 

wodociag mlodynie dolne

  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

przydomowe oczyszczalnie2

 Inwestycja pn. ”Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnią ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów” jest realizowana przez Gminę Radzanów w latach 2010 – 2011. W ramach tego zadania wykonujemy w I etapie budowę sieci wodociągowej o długości 2166 mb  na odcinku Radzanów – Młodynie, oraz 124 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja I etapu zakończy się w 2010r.  
Na powyższe zadanie gmina Radzanów otrzymała pożyczkę w 2010 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w Warszawie na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w kwocie – 40.984,00 zł. oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w kwocie – 272.800,00 zł. 

przydomowe oczyszczalnie 1

Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

  Zakup nowego samochodu pożarniczego średniego dla OSP Radzanów

nowy star OSP Radzanow

  Boisko gminne w Radzanowie 

boisko w Radzanowie siedziska

  Nowe przystanki autobusowe 

wiata przystankowa