Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 363/474/24 z dnia 20 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.Etap postępowania: Nabór ofert
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 18 marca do 8 kwietnia 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 29 kwietnia do 8 maja 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 12 lipca 2024 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: do 30 listopada 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl– zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Uchwała o ogłoszeniu konkursupobierz
Ogłoszenie konkursowepobierz