DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Państwo

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek ma na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo  1.500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychza 2022 rok.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228 zł  – 286 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2.100 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł – 429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł – 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł – 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł miesięcznie na osobę.
  •  

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;

– tradycyjnie (papierowo):

  • osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie w godzinach 7.30-15.00 .
  • za pośrednictwem poczty – wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski dostępne do pobrania oraz w siedzibie GOPS

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.