Wywóz nieczystości płynnych

Mieszkańcy Gminy Radzanów,

Urząd Gminy w Radzanowie informuje że, świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ( szamb).

Odbiór nieczystości płynnych odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu dokonanym telefonicznie, do konserwatora Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30  pod nr. tel. 781 296 999.

Odbiór nieczystości wykonany będzie w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Opłata za wywóz nieczystości płynnych:

– opłata ryczałtowa za odbiór ścieków wozem asenizacyjnym wynosi 50 zł brutto plus opłata za odebraną ilość ścieków w cenie 10,00 zł/m3 brutto.

Ponadto informujemy że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie  czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami prawa. By powyższy obowiązek został spełniony, właściciele nieruchomości pozbywając się nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania tego w formie umowy i dowodów uiszczania opłaty za korzystanie z tych usług.