Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zatrudnieniem pracowników sezonowych

Przypominamy rolnikom i producentom rolnym  z terenu naszej gminy  o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zamieszkiwaniem pracowników sezonowych.

Uprzejmie informujemy, iż brak uwzględnienia pracowników sezonowych w w/w deklaracjach  skutkować może nałożeniem kar pieniężnych na właścicieli nieruchomości.

Przypominamy również o obowiązku składania deklaracji  przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Podstawa prawna: art.274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020r poz.1325 ze zm.)  oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj. Dz. U z 2021r  poz.888).

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński